Samenwerken aan nieuw maatschappelijk resultaat voor mensen, organisaties en samenleving

Waarom?

Wij zien een maatschappij die zich steeds sneller ontwikkelt. Dat proces heeft zowel positieve als negatieve effecten. Voor mens, samenleving en aarde.

Technologische ontwikkelingen, als voorbeeld, brengen innovatie met zich mee maar roepen eveneens ethische vraagstukken op. Hoe ver kan en mag je gaan? Wat is het effect op mensen en hun manier van samenwerken en communiceren?

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling  van gebieden en gebouwen.  Hoe geven we dit vorm zonder de energiebronnen van onze aarde uit te putten of  onze aarde te vervuilen? Hoe kunnen deze op een andere manier waarde toevoegen? Iets teruggeven?

Positief is de bewustwording die is aan het ontstaan dat het anders moet. Dat er antwoorden moeten komen op de fundamentele vragen en problemen die op ons af komen in de samenleving van morgen. Echter… “morgen” is gisteren begonnen!

Wij geloven erin dat het anders kan en dat het anders moet. Wij zijn ervan overtuigd dat als ieder zijn eigen potentieel en kracht ten positieve kan gebruiken, daarmee het verschil wordt gemaakt. Wij hechten aan een wereld waarin iedereen mee mag, kan en wil doen; waar sprake is van verbinding, balans en een waardig en zinvol leven.

Vanuit onze “Waarom” werken we binnen de Van Gemert Groep al met professionals, teams en organisaties. Het (re-)vitaliseren van gebieden en ruimtes is bovendien nodig om die waarom volledig mogelijk te maken. Vandaar ons initiatief Van Gemert Groep Gebiedsontwikkeling.

VGGO activeert het potentieel dat van nature al aanwezig is binnen gebieden en gebouwen op een wijze zodat deze echte toegevoegde waarde gaan opleveren voor de mensen, de systemen en de aarde.  We realiseren daarbij een zo optimaal mogelijke ecologische footprint.

Hoe & Wat?

Wij zetten op lokaal niveau concrete deelprojecten op met bestaande of nieuwe ondernemers, overheden en instellingen, met nieuwe samenwerkingsverbanden en combinatie van thema’s, met als resultaat slimme kleinschalige oplossingen, op het gebied van werken, ondernemen, zorgen, natuur, cultuur, welzijn, bewustwording, onderwijs, etc. en al deze projecten zullen elkaar vanuit de olievlekwerking versterken.

Wij ondersteunen daarmee de ambities en beleidsplannen op deze gebieden van de lokale en regionale overheden. We voegen daar leidende. Principes als integraal en niet (meer) sectoraal handelen aan toe.

We conformeren ons aan het Earth Charter en willen mede vorm geven aan de Sustainable Development Goals.

Dit gebruiken we dit als een leidend principe in ons handelen en in onze aanpak. Onze waarden zijn leidend voor ons handelen.

Daarnaast acteren wij als kwartiermakers, zoeken goede initiatieven op, nemen eigen initiatieven om partijen als partners aan ons en onderling te verbinden, brengen partners in hun kracht om als start-ups hun dromen te verwezenlijken en zorgen voor kruisbestuiving, waardoor een nieuwe community-building op gang komt

Wij geven herbestemming aan gebouwen en cultureel en religieus erfgoed om de plannen fysiek en zichtbaar te verwezenlijken, als ankerplaatsen voor het nieuwe denken en doen; daarbij gaan we uit van de historische waarde en geven deze een duidelijke richtinggevende plek in de toekomst.